PFR

Informacje o ochronie oraz sposobie przetwarzania danych osobowych przez Kuźnia Oberża Polska Jolanta Grodzicka w Łysomicach, ul. Wiejska 1
Od dnia 25 maja 2018 roku jako Administrator Państwa danych osobowych odpowiadamy za ich wykorzystywanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych), którego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.

 
I. Cel oraz podstawa wykorzystywania danych osobowych Klientów Kuźnia Oberża Polska Jolanta Grodzicka

Dane osobowe naszych Klientów pozyskiwane są w związku z zawieraniem umów które wykorzystywane są w trakcie trwania umowy dla celów takich jak: 

 1. realizacja obowiązków prawnych m.in. przechowywanie danych dotyczących korespondencji elektronicznej/pocztowej na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów,
 2. zameldowanie w hotelu na podstawie karty meldunkowej, 
 3. zawarcie oraz realizacja umowy między Kuźnia Oberża Polska, a Klientem, w tym zapewnienie poprawnej jakości usług przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu, 
 4. marketing bezpośredni, 
 5. przeciwdziałanie oraz dochodzenie roszczeń, 
 6. raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług, 
 7. weryfikacja zdolności płatniczych, 
 8. profilowanie danych – w celach marketingowych, określanie preferencji oraz obszarów przyszłych zainteresowań oferowanymi przez nas usługami. 

Dane osobowe potrzebne do realizacji obowiązków prawnych wykorzystywane będą przez
Kuźnia Oberża Polska Jolanta Grodzicka
• przez czas wykonania tych obowiązków, 
• przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dane, 
• przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku. 


II. Jaki rodzaj danych osobowych należy podać?  
 1. NIP 
 2. PESEL 
 3. adres zamieszkania 
 4. adres do korespondencji
 5. adres poczty e-mail

• w przypadku skorzystania z innych usług niż wynikające z treści zawartej umowy możliwe jest pozyskanie dodatkowych informacji o danych osobowych.                                                                                   

III. Przekazywanie danych  

Kuźnia Oberża Polska Jolanta Grodzicka w ramach prowadzonej działalności przekazuje dane osobowe następującym podmiotom: 
• pracownikom oraz współpracownikom, a także świadczącym nam usługi doradcze i konsultacyjne, 
• świadczącym usługi zarządzania systemem teleinformatycznym, 
• świadczącym usługi kurierskie , pocztowe oraz bankowe (w celu prowadzenia niezbędnej korespondencji w powierzonych nam sprawach). 

 
IV. Prawo dostępu do danych  

Przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych uprawniają Państwa do wystąpienia do nas z żądaniem: 

 1. udzielenia informacji o przetwarzanych danych, 
 2. wydania kopii przetwarzanych danych, 
 3. niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych, 
 4. uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, 
 5. ograniczenia przetwarzania danych w przypadku zakwestionowania ich prawidłowości, 
 6. niezwłocznego usunięcia danych bezpodstawnie przetwarzanych, 
 7. przeniesienia danych do innego administratora w powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. 

 

V. Prawo do sprzeciwu  

Wobec przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania przez nas zadań realizowanych w interesie publicznym lub niezbędnych do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów – mogą Państwo wnieść sprzeciw w sytuacjach szczególnych. W tym przypadku nie wolno nam będzie przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, danych nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
Natomiast, jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania wywołujący skutek natychmiastowy. 

 

VI. Prawo do wniesienia skargi  

Jeżeli uznają Państwo, iż dokonywane przez Kuźnia Oberża Polska Jolanta Grodzicka przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem - przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Demo
plenfrderues
tel.
+48 56 678 36 46
otwarte
12h00-20h00

ue

Strona używa plików cookies (tzw. ciasteczek). Korzystając z serwisu internetowego www.kuznia-lysomice.pl wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.